Về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010 05/2001/CT-BYT
CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Số 05/2001/CT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2001
Về việc triển khai thực hiện Chiến lược
quốc gia chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010
 
          Sức khỏe sinh sản theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới là sự thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hoặc tàn phế của hệ thống sinh sản. Do vậy nội dung của chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm: Kế hoạch hóa gia đình; Làm mẹ an toàn; Phòng và điều trị vô sinh; Phòng ngừa có thai ngoài ý muốn và kiểm soát hậu quả của nạo phá thai; Điều trị các viêm nhiễm đường sinh sản và quản lý các bệnh lây truyền đường tình dục kể cả HIV/AIDS; Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; Thông tin, giáo dục, truyền thông và tư vấn về tình dục, sức khỏe sinh sản và trách nhiệm làm cha mẹ.
          Trong những năm qua, Nhà nước ta đã từng bước thực hiện và đạt được một số tiến bộ rõ rệt trong nội dung của chăm sóc sức khỏe sinh sản, như hoạt động bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, công tác kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa đạt tới mục tiêu về chăm sóc sức khỏe sinh sản của Tuyên bố tại Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển tại Cai-rô (Ai Cập) năm 1994 mà nước ta đã công nhận và cam kết thực hiện.
          Để tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa VII về những vấn đề cấp bách trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, về công tác dân số, đồng thời để thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế về chăm sóc sức khỏe sinh sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 136/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 phê duyệt "Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010",  nhằm tạo chính sách, định hướng và động lực thúc đẩy thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Việt Nam, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển con người của Đảng và nhà nước ta.
          Để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Vụ trưởng Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (được gọi chung là tỉnh) trong chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, khẩn trương thực hiện các yêu cầu sau:
 
Tại trung ương:
  1. Thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe sinh sản cấp trung ương, với sự tham gia của các ngành có liên quan. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe sinh sản cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng Ban, thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế.
  2. Trong năm 2001 phải tiến hành rà soát trên cơ sở hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản để tìm ra các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng và ban hành mới tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Chiến lược.
  3. Xây dựng, hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động giai đoạn 1 (2001-2005) để thực hiện Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010. Căn cứ vào mục tiêu, chỉ số phấn đấu, các giải pháp và chính sách chủ yếu đã được đề cập trong Chiến lược để quy định các nhiệm vụ cụ thể, có dự kiến ngân sách, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đó.
  4. Tổ chức, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược theo phân cấp quản lý. Hàng năm, các năm 2005 và 2010 cần tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản, những thành tựu, tồn tại và đưa ra các biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và thực trạng về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản của địa phương.
  5. Các Viện, Bệnh viện chỉ đạo ngành (bao gồm Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh, Viện Nhi; khoa Sản, khoa Nhi trong các bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi thuộc tỉnh được Bộ Y tế giao chỉ đạo tuyến) hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo trung ương trong việc lập kế hoạch, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai thực hiện Chiến lược, chú trọng về mặt chuyên môn kỹ thuật, hàng năm có tổng kết hoạt động và báo cáo Ban Chỉ đạo.
 
Tại địa phương:
  1. Giám đốc Sở Y tế tỉnh phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch  hành động thực hiện Chiến lược tại địa phương và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
  2. Thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe sinh sản cấp tỉnh và huyện với sự tham gia của các ngành có liên quan:
  1. Tổ chức các hội nghị triển khai việc thực hiện các nội dung của Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010, đồng thời giao trách nhiệm thực hiện cụ thể cho từng đơn vị trong hệ thống y tế theo phân cấp quản lý của nhà nước; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục những nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010 để mọi người hiểu và nghiêm túc thực hiện.
  2. Căn cứ Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010, Kế hoạch hành động giai đoạn 1 (2001-2005), điều kiện kinh tế-xã hội và thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản của địa phương, mỗi tỉnh cần phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tổng thể trong 5 năm  2001-2005, kế hoạch thực hiện hàng năm bao gồm cả dự kiến ngân sách; tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép Chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản với Chiến lược dân số.
  3. Tổ chức giám sát việc thực hiện Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản theo phân cấp quản lý. Hàng năm, năm 2005, năm 2010 các đơn vị, địa phương phải tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản, xác định những thành tựu, tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại trong thực hiện Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại đơn vị và địa phương.
 
          Nhận được Chỉ thị này, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh phải tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình) trước ngày 31/6/2001.
  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
(Đã ký)
 
Đỗ Nguyên Phương